تسمه صنعتی

تسمه های با مارک اس دبلیو آر ساخت کشور تایوان میباشد. تسمه های موجود درادوات صنعت جنوب: تسمه های Vشکل […]

بلبرینگ SKF

بلبرینگ شیار عمیق(Deep Groove Ball bring) ۶۰۰۰ ۶۲۰۰ ۶۳۰۰ ۶۴۰۰ ۶۸۰۰ ۶۹۰۰ ۱۶۰۰۰ تماس زاویه ای(Angular Contact Bearing) ۷۰۰۰ ۷۲۰۰ […]